Language

List of Soil Lab Testing Details

अ.क्र. प्रयोगशाळेचे नाव क्षमता पत्ता ई- मेल आयडी प्रयोगशाळा प्रमुख / मो. नंबर
1 शासकीय प्रयोगशाळा बुलडाणा 5000.00 रामकृष्ण आश्रम, जवळ मा. जिल्हाधिकारी निवासस्थान रोड बुलडाणा soilbuldana@gmail.com श्री. बी.जी. राठोड ९९६००७२६५५
2 कृषि विज्ञान केंद्र, बुलडाणा 5000.00 कृषि विज्ञान केंद्र, अजिंठा रोड, बुलडाणा kvkbuldhana@gmail.com कु. भोपळे मॅडम ९१५८३५७६८७
3 कृषि विज्ञान केंद्र, जळगांव जा. ता.जळगाव जा. जि.बुलडाणा 5000.00 कृषि विज्ञान केंद्र, जळगांव जा. ता.जळगाव जा. जि.बुलडाणा kvkbuldhana@gmail.com श्री. एस. एम. उमाळे ९४०४७१०२२८
4 महाराष्ट्र अॅग्रो सोल्युशन, माती व पाणी परिक्षण प्रयोगशाळा, मलकापुर 15000.00 प्लॉट न. 5 चैतन्यवाडी, बन्सीलाल नगर रोड, मलकापुर जि बुलडाणा mhagroakola@gmail.com श्री. अभिजीत राजपुत ९३२५८१११५९